Disclaimer PROPERTY-TELECOM B.V.

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van PROPERTY-TELECOM B.V. te ‘s- Gravenhage gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is louter bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen en mogen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan en mag nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is op geen enkele wijze bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies.

Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

PROPERTY-TELECOM heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. PROPERTY-TELECOM garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.

PROPERTY-TELECOM wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand voor enige directe, indirecte, specifieke of gevolgschade of voor enig direct, indirect of specifiek verlies ten gevolge van of in verband met het gebruik van de informatie, waaronder maar niet beperkt tot enig specifiek gegeven, op deze website. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door PROPERTY-TELECOM worden gewijzigd zonder dat PROPERTY-TELECOM hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door PROPERTY-TELECOM niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. PROPERTY-TELECOM wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan PROPERTY-TELECOM. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PROPERTY-TELECOM is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar PROPERTY-TELECOM wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt volledig op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

PROPERTY-TELECOM B.V., versie april 2016