Tag archief: straling

5G beschikbaar bij 25 operators in 2019 en 51 in 2020

Deloitte voorspelt in haar jaarlijkse Technology, Media and Telecommunications rapport voor 2019 dat aan het eind van dit jaar 25 operators in de wereld een actief 5G-netwerk zullen hebben. In 2020 komen er volgens Deloitte nog eens 26 operators bij. Volgens Deloitte deden 72 operators testen met 5G in 2018.

Sinds begin dit jaar introduceren smartphone fabrikanten ook de eerste smartphones met 5G-ondersteuning. De eerste smartphones met 5G-ondersteuning verschijnen vanaf het tweede kwartaal op de markt. Deloitte verwacht dat dit jaar 20 smartphone-merken met 5G-smartphones zullen gaan komen.

De uitrol van 5G-netwerken in de Benelux laat nog op zich wachten. In zowel Nederland als België zal de veiling van frequenties voor 5G-netwerken vermoedelijk pas in 2020 plaatsvinden. België was van plan de frequenties voor het eind van dit jaar te veilen, maar dat heeft flinke vertraging opgelopen.

Bron: Deloitte

Overheid overweegt beleid voor EMV-norm voor antennes

De overheid overweegt om landelijk normen voor elektromagnetische velden (EMV) vast te leggen, meldt het Antennebureau. Dit is onderdeel van een grotere consultatie, namelijk die voor het Actieplan Digitale Connectiviteit. Belanghebbenden kunnen tot 12 april een reactie geven.
Op aanbevelen van de Europese Unie hanteert Nederland nu de blootstellingslimieten die in 1998 zijn vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), meldt het Antennebureau. Deze normen staan in het Antenneconvenant. Ook zijn ze opgenomen in de productnormen voor zendmasten en mobiele telefoons. De normen zijn echter niet omgezet in wetgeving.
Voor wat betreft specifiek elektromagnetische velden (EMV) wil EZK graag zoveel mogelijk zekerheid voor burgers dat de elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid in de leefomgeving, ook als er sprake is van meerdere antennes in de directe omgeving (ook in het straatbeeld) als gevolg van de uitrol van “small cell” antennes (op lantaarnpalen, bushokjes, reclameobjecten,…), mailt een woordvoerder.
EZK wil voor operators graag duidelijkheid geven over het EMV-regime waaronder ze hun 5G netwerken, inclusief de small cells, uitrollen. Nu kan het beleid nog per gemeente verschillen. Zodra 5G beschikbaar is, gaan deze normen ook gelden voor de naar verwachting grote aantallen kleine antennes die bij zo’n netwerk horen.
Alle Europese landen hebben de aanbeveling van de Europese Commissie anders opgepakt. Sommige landen zijn strenger, zoals België. Binnen België is het Brussels Gewest zelfs nog strenger.

Bron: Telecompaper

Veldsterktes nieuwe metingen antenne-installaties onder de blootstellingslimieten

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn op negen openbare plaatsen de elektromagnetische velden bij antennes gemeten. De veldsterktes blijven beneden de blootstellingslimieten.

Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben deze metingen uitgevoerd. Alle elektromagnetische velden worden gemeten. Denk aan de signalen van mobiele telefonie, radio, televisie en wifi. De hoogst gemeten veldsterkte wordt geregistreerd.

U kunt de meetrapporten inzien op de website van het antennebureau.

Bron: antennebureau.nl

Nieuwe metingen veldsterktes antenne-installaties in Nederland

Op de website van het antennebureau staan 10 nieuwe metingen van elektromagnetische velden van antenne-installaties in Nederland. De veldsterktes van deze antennes blijven onder de blootstellingslimieten van de EU.

Op verzoek van het Antennebureau voert Agentschap Telecom ieder jaar door heel Nederland veldsterktemetingen uit. Bij deze metingen worden alle elektromagnetische velden of, zoals het vaak genoemd wordt, straling in het radiofrequente gebied van 100 kHz tot 3 GHz gemeten. De hoogst gemeten veldsterkte op dat moment wordt geregistreerd. Met de veldsterktemetingen controleert het agentschap of de veldsterkte op de desbetreffende plekken onder de daarvoor gestelde blootstellingslimieten blijft.

Nederland hanteert de blootstellingslimieten die door de Europese Unie zijn aanbevolen.

Uit de 10 nieuwe metingen blijkt dat de gemeten veldsterktes in alle gevallen onder de blootstellingslimieten blijven. De metingen zijn uitgevoerd in vier provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland.

Bron: antennebureau

Reactie Kennisplatform op onderzoek effecten gsm-straling

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden geeft in de onderstaande reactie een eerste indruk van de betrouwbaarheid van het onderzoek van Arendash (2009), waarin wordt geconcludeerd dat gsm-straling van positieve invloed is op de genezing van Alzheimer

Arendash concludeert dat de blootstelling aan een 918 MHz signaal een beschermende en herstellende werking heeft op muizen met Alzheimer. De eerste indruk is dat de wijze waarop de muizen zijn blootgesteld aan de zendsignalen mogelijk niet geheel aan de wetenschappelijke eisen voldoet. De resultaten kunnen niet zondermeer worden vertaald naar mensen met Alzheimer.

Maatschappelijke context
Er wordt al langer onderzoek gedaan naar mogelijkheden om processen in de hersenen te beïnvloeden door blootstelling aan EMV. Meestal zijn dat onderzoeken waarbij zogenaamde laagfrequente magneetvelden worden gebruikt. Het artikel beschrijft (mogelijk voor het eerst) eventuele therapeutische waarde van voor GSM gebruikte frequenties (radiofrequente EMV).

Achtergrond

Het onderzoek is verricht op muizen die genetisch gemodificeerd zijn, zodat zij de van ziekte van Alzheimer gaan ontwikkelen. Deze muizen zijn gedurende 8½ maand 2 keer per dag, 1 uur blootgesteld aan een ongepulst radiosignaal van 918 MHz (een GSM signaal is gepulst). De blootgestelde muizen ontwikkelden minder snel cognitieve schade dan de muizen die niet blootgesteld werden.

Een voor de hand liggende verklaring van de verschillen in cognitieve ontwikkeling is de opwarming ten gevolge van de blootstelling. De blootgestelde muizen ondergaan door de blootstelling aan de radiogolven een opwarming van 1 graad Celsius. Het is bekend dat een dergelijke opwarming een verbeterde doorbloeding in de hersenen tot gevolg heeft.

De opwarming van de hersenen van mensen bij langdurig mobiel bellen is ongeveer gelijk aan 0,1 graad Celsius waarbij geen verandering van de doorbloeding plaatsvindt. Mensen verschillen ook op andere gebieden fysiologisch sterk van muizen. De bevinding kunnen dan ook niet zonder meer worden vertaald naar een mogelijk positief gezondheidseffect voor mensen met de ziekte van Alzheimer.

Publicatie

Gary W. Arendash et al, ‘Electromagnetic Field Treatment Protects Against and Reverses Cognitive Impairment in Alzheimer’s Disease Mice’, Journal of Alzheimer’s Disease Volume 19, Number 1.

Kan er veilig worden gewerkt in de buurt van antennes?

Als er heel dicht (binnen enkele meters) bij antennes wordt gewerkt, is de werkgever verplicht na te gaan welke risico’s hieraan zijn verbonden. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om overschrijding van de veilige limieten te voorkomen. Dit kan o.a. door de duur van de werkzaamheden te verkorten of door de antenne tijdens de werkzaamheden uit te zetten. Voordat een zendmast kan worden uitgezet, is overleg met de operator nodig.

Bron: Antennebureau

Veldsterktes in Nederland

Veldsterktes in Nederland

Een onderzoek van agentschap Telecom liet zien dat alle gemeten veldsterktes ver beneden de vastgestelde blootstellingslimiet zijn.

Agentschap Telecom is het agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat controleert of in Nederland de gehanteerde blootstellinglimieten worden overschreden. Dit doen zij door veldsterktemetingen uit te voeren op de zogenaamde publiek toegankelijke plaatsen; dit zijn plekken waar iedere burger zonder hindernissen kan komen; zoals woningen, scholen, kantoorpanden, op straat, winkelcentra, parkeergarages etc.

In de afgelopen jaren heeft Agentschap Telecom meer dan 300 veldsterktemetingen door heel Nederland uitgevoerd. De veldsterkte bestaat uit alle signalen van bronnen die een elektromagnetisch veld uitzenden, zoals radio, televisie en mobiele telefonie. Al deze bronnen zenden uit op hun eigen frequentie. Om dit goed te kunnen meten wordt er altijd een breedbandmeting uitgevoerd. Hierbij worden in één meting alle aanwezige signalen bekeken en het sterkste signaal wordt weergegeven. De resultaten van deze metingen zijn terug te vinden op www.antenneregister.nl.

Uit deze metingen blijkt dat de gemiddelde veldsterkte in Nederland 1 Volt per meter bedraagt. ligt.

De spreiding van de veldsterktes ligt tussen de 0,06 en 10 V/m. In 98% van de gevallen is de veldsterkte 3 V/m of lager is. In vijf (2%) van de 289 gevallen is meer dan 3 V/m gemeten. Meer dan de helft (63%) van de uitgevoerde metingen laat een veldsterkte zien van 1 V/m of minder waarmee het gemiddelde op 1 V/m komt.

Als dit afgezet wordt tegen de blootstellingslimieten dan zien we dat in de elektrische veldsterkte waaraan mensen worden blootgesteld ver beneden de vastgestelde blootstellingslimiet ligt.

Bron: Agentschap telecom

Loop ik risico als ik naast of onder een antenne woon?

Loop ik risico als ik naast of onder een antenne woon?

Antennes werken met een laag vermogen. Ze zijn hoog geplaatst en zenden het meeste vermogen horizontaal uit. Verder ‘dempt’ een dak de elektromagnetische velden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat elektromagnetische velden het menselijk lichaam opwarmen. Om te grote opwarming te voorkomen heeft de Europese Commissie zogeheten blootstellinglimieten aanbevolen. De limieten worden door de Nederlandse overheid gehanteerd. Bij het vaststellen van de limieten zijn ruime veiligheidsmarges ingebouwd. Als de limieten niet worden overschreden, is er geen risico voor te grote opwarming. De limieten kunnen worden overschreden op korte afstand, dat wil zeggen op afstanden korter dan ongeveer drie meter horizontaal ‘in de bundel’ en een halve meter in andere richtingen (dus onder, boven en achter de antenne).
Er is geen enkele aanwijzing dat elektromagnetische velden van UMTS-antennes gezondheidsklachten (zoals hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid), een slechter geheugen of verminderde reactiesnelheid veroorzaken. Dat hebben onafhankelijke onderzoekers van de Zwitserse Stichting voor onderzoek naar Mobiele Communicatie geconstateerd.

Bron: ministerie van VROM

Waarom nieuwe veilingen van Frequentiegebieden?

Waarom nieuwe veilingen van Frequentiegebieden?

Nieuwe veilingen op komst

Vaak wordt bezwaar gemaakt tegen deze veilingen, welke steeds weer worden uitgesteld.

DE reden voor dit uitstel is nu waarschijnlijk boven water gekomen.
Want die 2.6 GHz band is peanuts bij wat er nog gaat komen.

In Duitsland is er sprake van, dat er nog dit jaar een nieuwe veiling gaat komen.

Dat heeft het Bundesnetzagentur medegedeeld.
En niet een kleintje, maar nog veel groter dan de UMTS veiling van 9 jaar geleden, die de Duitse staatskas 50 miljarden Euro opleverde.

Het gaat hier om de frequentieband van 790 tot 862 MHz, welke tot nu toe door de analoge televisie werd gebruikt. (Daarom wil men ons aan de digitale setup box hebben.)

Deze frequentieband kan gebruikt gaan worden voor onder andere LTE, Wimax, HSPA of ander mobiel verkeer. Voorts is ze attractief omdat hier veel grotere zendcellen mogelijk zijn.

Als Duitsland hier mee gaat beginnen, zullen Nederland en België snel volgen.

Bron: Milieuziektes.nl maart 2009

Mast ‘illegaal’ verhoogd

Mast ‘illegaal’ verhoogd

WOERDEN – KPN heeft de UMTS-mast bij de Leidsestraatweg en Johan van Oldenbarneveldlaan zonder benodigde vergunning verhoogd.
Dat heeft de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, bepaald.

Het telecombedrijf verhoogde in de zomer van 2007 de antenne, die staat op een steenworp afstand van het NS-station, van 36 meter naar 43 meter. Ook is bestaande apparatuur veranderd voor een gunstige zendpositie. Omwonende Ed Hoogendoorn stapte naar de Raad van State omdat hij overlast ervaart.

De mast is te beeldbepalend in de woonwijk, buurtbewoners zijn niet geïnformeerd over plaatsing van extra apparatuur en de koelinstallaties in de gebouwen rondom de mast veroorzaken geluidshinder, vindt hij.

Formeel is met de uitspraak de goedkeuring van de provincie van een goedkeuring van de gemeente Woerden vernietigd. Woerden wilde pas nadat KPN de mast had verhoogd, toestemming verlenen. De Raad van State constateert nu dat de werkwijze niet volgens de regels is geweest.

Dit erkent ook gemeentewoordvoerder Borsboom. ,,De afdeling bouwzaken gaat het college van b en w adviseren de procedure opnieuw te doorlopen.’’ Dan is ook bezwaar en beroep mogelijk. Van het verwijderen van de apparatuur is volgens de woordvoerder geen sprake. Omwonende Hoogendoorn is blij met de uitspraak. ,,KPN doet maar wat. De gemeente en provincie zijn nu op hun vingers getikt.’’

Hij vindt dat in een nieuwe procedure voor een vergunning de gemeente helder moet uitleggen waarom de hoge zendmast in de woonwijk noodzakelijk is. Een woordvoerder van KPN erkent dat het een ‘netelige kwestie’ is. Er is gewerkt met een gemeentelijke vergunning, waardoor het telecombedrijf, dat eigenaar is van het terreintje, geen blaam treft, aldus de zegsvrouwe.

Inwoners van de Veste, nabij zwembad Batenstein, ageren sinds vorig jaar tegen een plan van Vodafone om een UMTS-mast van 37 meter te plaatsen. De bewoners menen dat de mast niet nodig is als kleine bestaande antennes verbeterd of uitgebreid worden. Gisteren hebben de bewoners een brief naar de gemeente gestuurd waarin gevraagd wordt om de technische onderbouwing van de aanvraag van Vodafone.

Agentschap Telecom deed in 2007 in opdracht van de gemeente onderzoek naar de straling in de buurt van UMTS-masten. De waarden kwamen niet boven de norm.

Bron: AD 16 maart 2009